Ultimate magazine theme for WordPress.

Boshqarma nizomi

Навоий вилояти Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси тўғрисида НИЗОМ
1-боб. Умумий қоидалар
1.Ушбу Низом Навоий вилояти Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармасининг (кейинги ўринларда Бошқарма деб аталади) мақоми, асосий вазифалари, функциялари, ҳуқуқ ва жавобгарлиги, фаолиятини ташкил этиш, шунингдек, унинг раҳбарларининг функционал вазифалари, ҳуқуқ ва жавобгарликларини белгилайди.

2. Бошқарма экология, атроф-мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни қайта тиклаш соҳасида давлат бошқаруви органи ҳисобланади ҳамда у ўз фаолияти юзасидан Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-мухитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасига бўйсунади ва ҳисобот беради.

3. Бошқарма ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституциясига, конунларига, Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг карорларига, Узбекистон Республикаси Президентининг фармонлари, карорлари ва фармойишларига, Вазирлар Махкамасининг карорлари ва фармойишларига, ушбу Низомга, шунингдек бонща конун хужжатларига амал килади.

4. Бонщарманинг уз ваколатлари доирасида кабул килган ва норматив- хукукий характерга эга булган карорлари, буйруклари, мулкчилик шакллари ва идоравий буйсунишидан катъи назар, давлат ва хужалик бошкаруви органлари, махаллий давлат хокимияти ва бошкаруви органлари, хужалик юритувчи субъектлар ва фукаролар томонидан бажарилиши мажбурий.

5. Бошкарманинг марказий аппарата, Экология ва атроф-мухитни мухофаза килиш сохасидаги туманлар ва шахар инспекциялари (кейинги уринларда туманлар ва шахар инспекциялари), шунингдек бопщармага мансуб ташкилотлар (Тоза ХУДУД ДУК ва бошка) бошкарманинг ягона тизимини ташкил этади.

6. Бошкарма у3 фаолиятини бошка давлат бошкаруви органлари, махаллий давлат хокимияти органлари, хукукни химоя килиш органлари ва бошка ташкилотлар билан узаро хамкорликда амалга оширади.

7. Бошкарма давлат ва хужалик бошкаруви органлари, махаллий ижро этувчи хокимият органлари, фукароларнинг узини узи бошкариш органлари ва бошка ташкилотларнинг экология, атроф-мухитни мухофаза килиш хамда табиий ресурслардан окилона фойдаланиш борасидаги фаолиятларида улар бажаришлари л озим булган ишларни уз зиммасига олмайди.

8. Бошкарма марказий аппарата, туманлар ва шахдр инспекциялари, шунингдек Бопщармага мансуб ташкилотларни саклаб туриш ва моддий-техник таъминлаш, шу жумладан Бошкарма тизими ходимлари мехнатига хак тулаш Узбекистон Республикаси Давлат бюджета маблаглари, шунингдек конун хужжатларида такикланмаган бошка манбалар хисобидан амалга оширилади.

9. Бошкарма марказий аппарати, боищармага мансуб ташкилотлар юридик шахслар хисобланади ва Узбекистон Республикаси Давлат герби тасвири туширилган ва уз номи давлат тилида ёзилган мухрга ва бланкаларга, мустакил балансга, Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Еазначилигида шахсий газ на хисобваракларига, банк хисоб ракамларига, шу жумладан, хорижий валютасидаги хисоб ракамларига эга булади. 10. Бошкарма марказий аппарати куйидаги манзилда жойлашгаи: Навоий вилояти, Навоий шах,ри “Саккокий” кучаси, 39-41-уй.


2-боб. Бошкарманинг асосий вазифалари ва функциялари
11. Бошкарманинг асосий вазифалари ва функциялари куйидагилардан иборат:

1) Давлат экология кумитасининг худудий булинмаларига юкланган вазифа ва функцияларни самарали бажариш;

2) Навоий вилояти ва туманлар (шахарлар) хокимлари, прокуратура, ички ишлар ва давлат солик хизматининг худудий органлари рахбарлари бошчилик киладиган комплекс ижтимоий-иктисодий ривожлантириш буйича секторлар (кейинги уринларда комплекс ижтимоий-иктисодий ривожлантириш буйича секторлар деб аталади) билан узаро хамкорлик килиш;

3) экология, атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш ва уларни кайта тиклаш сохасидаги давлат бошкаруви буйича тадбирларни амалга ошириш;

4) атроф мухцтнинг кулай экологик холатини, экологик тизимлар, табиий комплекслар ва алохида объектлар мухофаза килинишини, экологик шароитнинг согломлаштирилишини таъминлаш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

5) чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасидаги конунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат назоратини, махаллий давлат хокимияти органлари ва фукароларнинг узини узи бошкариш органлари билан мустахкам хдмкорликда маиший чикиндиларни йигиш, ташиш, утилизация Килиш, кайта ишлаш ва кумиш борасида таъсирчан тизимни амалга ошириш;

6) ер, ер ости бойликлари, сув, урмонлар, мухофаза этиладиган табиий худудлар, хайвонот ва усимлик дунёсини мухофаза килиш хамда улардан фойдаланиш, атмосфера хавосини мухофаза килиш сохасидаги конунчиликка риоя этилиши юзасидан давлат экологик назоратини амалга ошириш;

7) тегишли худудларда экология, атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш ва уларни кайта тиклаш сохасидаги давлат ва хужалик бошкаруви органлари, махаллий давлат хокимияти органлари, жисмоний ва юридик шахсларнинг фаолиятини мувофиклаштириш;

8) экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохдсида давлат кадастри ва мониторингини, шунингдек, ёввойи хдйвонларни, ёввойи усимликларни купайтириш ва саклаш иитомникларини, зоология ва ботаника коллекцияларининг давлат хдсобини юритиш;

9) экологик тарбия, таргибот ва таълимни, шунингдек, экология ва атроф мух,итни мухофаза килиттт сохдсида мутахассисларни кайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш буйича чора-тадбирларни амалга ошириш;

10) атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш хамда чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасидаги хукукбузарликлар профилактикасини таъминлаш;

11) экология ва атроф мухит мухофазаси масалаларида жамоатчилик ва фукаролик жамияти институтлари билан мустахкам хамкорликни, кулай атроф мухитга булган фукаролар хукукини таъминлаш.

12. Бошкарма узига юкланган вазифалардан келиб чикиб куйидаги функцияларни амалга оширади: 1)хайвонот ва усимлик дунёсидан окилона фойдаланиш ва уларни кайта тиклаш, атмосфера хавоси, ер ости бойликларини мухофаза килиш хамда улардан окилона фойдаланиш, шунингдек, чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасида давлат бошкарувини амалга оширади; 2) Давлат экология кумитасининг худудий булинмаси ваколатига тегишли ёки атроф мухитга салбий таъсир курсатувчи масалалар буйича махаллий давлат хокимияти органларининг норматив-хукукий хужжат лойихаларини ишлаб чикишда иштирок этади; 3) махаллий давлат хокимияти органларига янги мухофаза килинадиган табиий худудларни ташкил этиш, уларга ном бериш ва уларни кайта номлаш буйича таклифлар киритади; 4) ахолини атроф мухит холати ва уни согломлаштириш буйича жойларда курилаётган чораларга дойр маълумотлар билан таъминлайди; 5) чикиндиларни йигиш, саралаш, саклаш, ташиш, утилизация килиш, кайта ишлаш, кумиш ва реализация килиш тизимини самарали ташкил этиш буйича тадбирларни амалга оширади; 6) махаллий давлат хокимияти органлари билан хамкорликда чикинди туплаш шохобчаларидан фойдаланиш, чикиндиларни уз вактида олиб чикиб кетиш, полигонларини бонщариш, чикиндиларни утилизация килиш, кайта ишлаш, кумиш ва реализация килиш масалалари буйича санитария жихатидан тозалашга ихтисослаштирилган ташкилотлар фаолиятини мувофиклаштиради; 7) махаллий ижро этувчи хокимият органлари, фукароларнинг узини узи бошкариш органлари билан жойлардаги рухсат этилмаган чикиндихоналарни бартараф килиш буйича чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва уларни амалга оширишда хамкорлик килади; 8) чикиндилар сакланадиган худудлардаги тупрокни ифлослантирувчи манбаларнинг мониторингини олиб боради; 9) жойларда атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш хамда чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасида хукукбузарликлар профилактикаси буйича давлат дастурларини ишлаб чикиш

10) юридик ва жисмоиий шахслар томоиидаи атроф мух,итии мух,офаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш сохдсидаги конун хужжатлари талабларининг бажарилиши юзасидан давлат экологик назоратини, шу жумладан куйидагиларни амалга оширади: ифлослантирувчи моддаларни атроф мухитга чикариб ташлашнинг ва окизишнинг, чикиндилар хосил булиши ва жойлаштирилишининг белгиланган экологик нормативларига, шунингдек, бундай ифлослантирувчи моддаларни чикариб ташлашни, окизишни ва чикиндиларни белгиланган норматив л аргача камайтиришга дойр келишилган тадбирлар; янги ва кайта ташкил этилган корхоналар хамда бошка объектларни жойлаштириш, лойихапаш, куриш ва ишга туширишда экологик хавфсизлик талаблари; ер каърини геологик урганиш, фойдали казилмаларни казиб олиш, портлатиш ишларини утказиш, казилма чикиндихоналари, терриконлар, колдик жинслар уюми ва чикиндихоналарни жойлаштириш хамда улардан фойдаланиш чогида атроф мухитни ифлосланишдан, булганишдан ва камайишдан мухофаза килиш хамда табиий ресурслардан комплекс фойдаланиш; усимликларни химоя килиш воситаларини, уларнинг устшини тезлаштирувчи моддаларни, минерал угитларни, бошка кимёвий моддалар ва препаратларни ташиш, саклаш ва куллаш чогида атроф мухитни мухофаза килиш; кенг таркалган фойдали казилмаларни казиб олиш коидалари; овчилик ва баликчилик, балик захираларини мухофаза этиш, улардан фойдаланиш хамда уларни кайта тиклаш, баликчиликни рагбатлантириш коидалари; сувни мухофаза килиш объектларини, сув хужалиги тизимлари, сув омборлари ва бошка гидротехника иншоотларини ишлатиш коидалари; атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан комплекс фойдаланиш, уларни саклаш ва кайта тиклаш дастурлари ва режаларини ишлаб чикилиши ва бажарилишини амалга ошириш; сув ресурсларидан фойдаланиш, сувдан фойдаланишнинг белгиланган меъёрлари, коидалари ва тартиботига риоя этиш, ер усти ва ер ости сувларини ифлосланиш, булганиш ва куриб колишдан мухофаза килиш, шунингдек, сув объектларининг киргок буйларида (зоналарида) сувни мухофаза килиш чора- тадбирларини бажариш; ер участкалари эгалари ва ердан фойдаланувчилар томонидан тупрокни мухофаза килиш тадбирларини амалга ошириш; вактинча фойдаланишга берилиб, курилиш, фойдали казилмалар казиб олиш ва бошка таъсирлар натижасида бузилган ерларни фойдаланиш учун ярокли холга келтириш; урмон ресурслари, кимматли табиий ландшафтлар, шунингдек, урмон усимликларининг сувини мухофаза килиш, сувни бошкариш, экин майдонларини химоя килиш ва бошка химоя функцияларини таъминлаш; 11) куйидагилар буйича давлат экологик назоратини амалга оширади: махаллий ижро этувчи хокимият органлари, шахар ва туманлардаги санитария жихатидан тозалашга ихтисослаштирилган ташкилотлар, «Тоза худуд», шунингдек, жисмоний ва юридик шахсларнинг фаолияти юзасидан чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасидаги конунчиликка риоя этилиши; жойларда экологик тизимлар, табиий генофонд, биологик мувозанатнинг, шунингдек, атмосфера хавосини, ер усти ва ер ости сувларини, тупрокни ифлослантирувчи манбаларнинг, усимлик дунёси (шу жумладан урмонлар), хайвонот дунёси, уларнинг яшаш мухитининг ва биологик сув объектларининг холати; белгиланган тартибда чикинди туилаш шохобчаларини ташкил этиш, чикиндиларни уз вактида олиб чикиб кетиш, рухсат этилмаган чикиндихоналарнинг пайдо булишига йул куймаслик, иолигонларини бошкариш, чикиндиларни утилизация килиш, кайта ишлаш, кумиш ва реализация килиш; 12) фукароларнинг узини узи бошкариш органлари ва но давлат нотижорат ташкилотларига жамоатчилик экологик назоратини амалга оширишида ёрдам курсатади; 13) тегишли худудда атроф мухит ифлослантирилганлиги ва чикиндилар жойлаштирилганлиги учун конун хужжатларида белгиланган тартибда компенсация туловларини ундиради; 14) давлат экологик экспертизасини утказади, Шу жумладан ишлаб чикариш кучлариии жойлаштириш хамда ривожлантириш схемаларининг лойихапари; маълум турдаги курилишларга мулжалланган ер участкаларини ажратиш материаллари; лойихаолди ва лойиха хужжатлари; табиий ресурслардан фойдаланиш билан боглик, хужалик ва бошка хил фаолиятни тартибга солувчи техник регламентлар, экологик норматив лойихалари; техника, технологиялар, материаллар, моддалар ва махсулотларнинг янги турларини яратишга дойр хужжатлар; атроф табиий мухит холати ва фукаролар соглигига салбий таъсир курсатувчи ишлаб турган корхоналар ва бошка объектлар; кейинчалик уларга мухофаза этиладиган табиий худудлар, фавкулодда экологик вазият ва экологик офат зоналари макомини бериш максадида утказилган худудларни комплекс текшириш материаллари; шахарсозлик хужжатларининг барча турлари; махсус хукукий режимли объектларни; 15) белгиланган тартибда: уз ваколатлари доирасида таркибида озонни бузувчи моддалар булган махсулотларни импорт килиш ва экспорт килиш учун рухсатномани; давлат экологик экспертизаси хулосаларини; давлат урмон фондига кирмайдиган дарахтлар ва буталарни кесишга хулосаларни беради ва хисобини юритади; 16) куйидагилар хисобини юритади; табиатдан фойдаланиш ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасида рухсатнома хусусиятига эга хужжатлар; зоология коллекцияларининг давлат хисобига олинганлиги тугрисидаги гувохномалар; 17) табиий ресурслардан фойдаланиш, атроф мухитнинг ифлосланиши ва бошка зарарли таъсирлардан мухофаза килиш да техник жихатдан тартибга солиш сохасидаги хавфсиз махсулотлар, ишлар ва хизматларга дойр мажбурий талаблар юзасидан фаолиятни амалга оширади; 18) махаллий ижро этувчи хокимият органлари, бошка ташкилотлар билан биргаликда ифлосланган ва бошка зарарли таъсирларга учраган атроф мухитнинг холати, табиий ресурслардан фойдаланиш тугрисидаги ягона худудий маълумотлар базасини шакллантиради ва юритади; 19) жойларда ёввойи хайвонлар ва ёввойи холда усувчи усимликларни купайтириш ва уларни саклаш буйича питомникларнинг, шунингдек зоология ва ботаника коллекцияларининг давлат хисобини амалга оширади; 20) давлат ва хужалик бошкаруви органларининг худудий булинмалари, шунингдек, усимлик ва хайвонот дунёси объектларининг давлат хисобини ва улардан фойдаланиш хажмларининг хисобини юритувчи бошка ташкилотлар фаолиятини мувофиклаштиради; 21) Навоий вилоят Давлат статистика бошкармасининг худудий булинмалари, шунингдек бошка давлат ва хужалик бошкаруви органлари, бошка ташкилотлар билан биргаликда ифлослантирувчи манбаларнинг ва уларнинг атроф-мухитга курсатадиган зарарли таъсирининг (жисмоний таъсирдан ташкари) хисобини амалга оширади; 22) жойларда табиатдан фойдаланувчилар (табиатдан махсус фойдаланиш) томонидан табиий ресурслардан фойдаланиш, атроф мухитга ифлослантирувчи моддалар чикариб ташлаш ва окизиш, чикиндиларни ташлаш хамда бошка зарарли таъсирларнинг (жисмоний таъсирдан ташкари) хисоби юритилиши, шунингдек, Навоий вилоят Давлат статистика бошкармасининг худудий булинмалари билан биргаликда экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан фойдаланишга дойр давлат статистика хисоботлари ишончлилигига риоя этилиши устидан назоратни амалга оширади; 23) усимлик ва хайвонот дунёси объектлари, мухофаза этиладиган табиий худудлар, чикиндиларни кумиш ва утилизация килиш жойлари давлат кадастрларини юритади; 24) жойларда атроф табиий мухит давлат мониторингини амалга оширади; 25) атроф мухит давлат мониторинги тизимини ривожлантириш ва такомиллаштиришда иштирок этади; 26) атроф мухит мониторингининг худудий маълумотлар базасини юритади; 27) худудий атроф мухит мониторинги дастурини ишлаб чикади ва амалга оширади; 28) атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш хамда чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасида хукукбузарликлар профилактикасини, шу жумладан, ушбу хукукбузарликларни аниклаш, унга имкон берувчи шарт-шароитларни ва уларнинг содир этилишини бартараф этишни амалга оширади; 29) атроф мухитни мухофаза килиш, табиий ресурслардан окилона фойдаланиш хамда чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш сохасида хукукбузарлик содир этган шахсларнинг хисобини юритади ва ушбу маълумотлар тахлилини амалга оширади; 30) хукукбузарликлар профилактикасида бевосита иштирок этувчи ва уни амалга оширувчи бошка ташкилотлар хамда махаллий давлат хокимияти органлари билан хамкорлик килади; 31) экология ва атроф мухитни мухофаза килиш, шу жумладан, экологик хавфсизликни таъминлаш ва биологик хилма-хилликни саклаб колиш сохасида билимларни таргиб килиш ишларини олиб боради; 32) фукароларнинг узини узи бошкариш органлари ва нодавлат нотижорат ташкилотлар билан биргаликда, оммавий ахборот воситаларини жалб килган холда, ахолининг атроф мухит мухофазаси ва баркарор ривожланиш масалалари борасидаги хабардорлигини ошириш тадбирларини амалга оширади; 33) экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасида халк билан мулокотнинг самарали механизмларини амалиётга татбик этиш чора- тадбирларини амалга оширади; 34) уз ваколатларига тегишли масалалар буйича жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чикади; 35) одамлар саломатлиги учун кулай шароитлар яратишга, экологик мувозанатни саклашга хамда худуднинг самарали ва баркарор ижтимоий- иктисодий ривожланиши манфаати йулида табиий ресурслардан окилона фойдаланишга йуналтирилган тадбиркорлик субъектлари фаолиятига кумаклашади; 36) конун хужжатларида белгиланган тартибда жисмоний ва юридик шахсларга ахборот ва маслахатлар беради; 37) кенг жамоатчилик хамда тадбиркорлик субъектларини жалб этган холда табиатни мухофаза килиш дастурлари ва тадбирларининг ишлаб чикилиши ва амалга оширилишини ташкил этади; 38) экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасидаги мухим вазифаларнинг амалга оширилиши хакида тадбиркорлик субъектлари, фукаролик жамияти институтлари ва махаллий ахолини хабардор килиб боради. Бошкарма конунчиликка хамда кумита рахбариятининг конун хужжатлари доирасидаги топширикларига мувофик бошка функцияларни хам амалга оширади.
З-боб. Бошкарма марказий аппаратининг хукуклари ва жавобгарлиги
13. Бошкарманинг марказий аппарати у ж г а юкланган вазифа ва функцияларни бажариш учун куйидаги хукукларга эга: 1) Бошкарма худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотларидан бошкарма марказий аппаратида куриб чикиладиган, тахлил килиш ва ишлаш учун зарур булган материаллар хамда маълумотларни, шунингдек, бошка хужжатларни сураш ва олиш; 2) Бошкармада куриб чикиладиган масалаларни ишлаш, ахборот ва тахлилий материалларни ва бошка хужжатлар лойихаларини тайёрлаш учун зарур булганда худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотлари рахбарлари хамда вакилларини жалб килиш, ушбу максадлар учун эксперт ва ишчи гурухдарни ташкил этиш; 3) Бошкарманинг худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотлари рахбарлари хамда вакиллари иштирокида йигилишлар утказиш; 4) тезкор хал этилиши лозим булган ва бонщармага юкланган вазифа ва функцияларни бажариш билан боглик масалалар буйича бошкарманинг худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотлари рахбарларига белгиланган тартибда топшириклар бериш; 5) Бошкарманинг худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотларининг кабул килинган конун хужжатлари ва бошка норматив- хукукий хужжатлар, Узбекистон Республикаси Президенти ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг топшириклари, шунингдек, Давлат экология кумитаси ва унинг рахбариятининг хужжатлари ва топшириклари бажарилишига оид фаолиятини бошкарма бошлиги топшириги хамда буйрукларига асосан урганиш ва белгиланган тартибда текшириш; 6) Бошкарма марказий аппарати хузурида экология ва атроф мухитни мухофаза килиш муаммолари буйича жамоатчилик, консультатив, илмий- техник ва бошка кенгашлар, идоралараро эксперт комиссиялар ташкил этиш, махсус кенгашлар чакириш, шунингдек атроф мухитни мухофаза килишнинг узок муддатли дастурларини, худудий комплекс схемаларини, давлат экологик экспертизасини утказиш, шунингдек экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш билан боглик бошка масалаларни хал этиш учун илмий-тадкикот, лойихалаш, конструкторлик ташкилотлари, олий таълим муассасалари хамда бошка юридик ва жисмоний шахсларни конун хужжатларида белгиланган тартибда жалб этиш; 7) табиий ресурсларни ифлослантириш, уларга шикает етказиш, камайтириш ва улардан ноокилона фойдаланиш натижасида атроф мухитга салбий таъсир курсатганлик учун юридик ва жисмоний шахслардан зарарни ундириб олиш тугрисида даъволар кузгаш, шунингдек ундирилган суммани конун хужжатларида белгиланган тартибда сарфлаш; 8) давлат экологик экспертизасининг ижобий хулосасини олмаган объектларга нисбатан молиялаш, кредитлаш ва бошка молиявий операцияларни тухтатиб туриш (тухтатиш) тугрисидаги бошкарма бошлиги номидан такдимномаларни банк ва бошка кредит ташкилотларига киритиш; 9) конун хужжатларида белгиланган тартибда ташкилотлар, иншоотлар ва бошка объектлар фаолиятини фавкулодда вазиятлар, эпидемиялар хамда фукароларнинг хаёти ва соглигига реал тахдид юзага келишининг олдини олиш муносабати билан ун иш кунидан ортик булмаган муддатга чеклаш, тухтатиб туриш хакида бошкарма бошлиги номидан карор кабул килиш; 10) атроф мухитга сезиларли даражада салбий таъсир курсатадиган юридик шахслар рахбарларидан тасарруфидаги объектларда атроф табиий мухитга ифлослантирувчи моддалар чикариб ташланиши (окизилиши)ни узлуксиз назорат килиш воситалари билан жихозланган пункт (пост)лар барпо этиш, бундай пункт (пост)ларнинг иши юзасидан назоратни амалга ошириш, бундай пункт (пост)лардан олинган маълумотларни тизимли равишда такдим этишни талаб килиш; 11) экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш сохасида конун хужжатлари талаблари бузилишларини бартараф этиш тугрисида юридик ва жисмоний шахсларга курсатмалар бериш; 12) уз ваколати доирасида белгиланган тартибда маъмурий хукукбузарликлар буйича ишларни куриб чикиш, мансабдор шахслар ва фукароларга жарималар солиш, шунингдек ушбу маъмурий хукукбузарликлар окибатида табиий ресурслар ва атроф мухитга етказилган зарарни коплаш буйича конун хужжатларида белгиланган тартибда чоралар куриш; 13) атроф мухитга зарарли таъсир курсатаётган ташкилотлар, иншоотлар ва бошка объектлар фаолиятини чеклаш, тухтатиб туриш, тухтатиш ва (ёки) кайта ихтисослаштириш тугрисида, шунингдек атроф мухитга, фукароларнинг хаёти ва соглигига етказилган зарарнинг урнини коплаш хакида бошкарма бошлиги номидан судга ариза билан мурожаат килиш; 14) Экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва чикиндилар билан боглик ишларни амалга ошириш жамгармаси маблагларини белгиланган тартибда шакллантириш ва улардан фойдаланиш; 15) конун хужжатларида белгиланган тартибда экология, атроф мухит мухофазаси ва табиатдан фойдаланиш сохасидаги масалалар мавзусида ноширлик фаолиятини амалга ошириш; 16) Бошкарманинг худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари томонидан кабул килинган хужжатларини, карорларни бекор килиш, тухтатиб туриш (тулик ёки кисман) ёки уларни конун хужжатларига мувофиклаштириш тугрисида бошкарма бошлиги номидан карор кабул килиш; 17) Экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасида тегишли минтакавий, хорижий ва халкаро ташкилотлар билан хамкорликни ривожлантириш. Бошкарма марказий аппарати конун хужжатларига мувофик бошка хукукларга хам эга булиши мумкин.
14. Бошкарма марказий аппарати куйидагилар учун жавоб беради: 1) Бошкарманинг худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари билан биргаликда бопщармага юкланган вазифа ва функцияларнинг сифатли ва уз вактида бажарилишини таъминлаш; 2) Бошкарма марказий аппарати булинмаларининг бошкарма фаолиятига тегишли прогноз курсаткичларига эришишни таъминлашга дойр ишини ташкил этиш; 3) Бошкарманинг худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари томонидан дастурлар, чора-тадбирлар режалари, «йул хариталари» ва экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасини, шунингдек, тегишли тармокда худудларни ижтимоий-иктисодий ривожлантириш буйича бошка дастурий хужжатлар амалга оширилишини ташкил этиш; 4) фукаролар ва тадбиркорлик субъектларининг хукукларига риоя этилишини ва конуний манфаатлари химоя килинишини таъминлаш. 15. Узбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда Давлат экология кумитаси раиси томонидан руйхати тасдикланган Давлат экология кумитаси тизими алохдда тоифаси ходимларига конун хужжатаари асосида зиммаларига юкланган атроф-мухит, табиий ресурсларни мухофаза килиш максадида табел ук отар куролни олиб юриш ва саклаш га рухсат берилади. 16. Бошкарма тизимидаги мансабдор шахслар давлат экологик назорати сохдсида юридик ва жисмоний шахслар томонидан конунчиликда белгиланган тартибда атроф-мухит мухофазаси ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш, давлат ва бошка экологик дастурларни амалга ошириш борасида текширув утказиш хукуКига эга. 17. Бошкарма ва унинг мансабдор шахслари узларига юкланган вазифалар ва функцияларнинг самарали бажарилиши учун жавоб берадилар.
4-боб. Бошкарманинг хукуклари ва жавобгарлиги
18. Бошкарма узига юкланган вазифалар ва функцияларни бажариш учун куйидаги хукукларга эга: 1)уз ваколатига кирадиган масалаларни хал этиш учун зарур булган маълумотларни давлат ва хужалик бошкаруви органларининг худудий булинмаларидан, махаллий давлат хокимияти органларидан белгиланган тартибда сураш ва олиш; 2) Давлат экология кумитаси ваколатларига тааллукли сохадаги мухим муаммолар ечими буйича таклифлар тайёрлаш ва уларни куриб чикиш учун идоралараро худудий комиссиялар ва кенгашлар ташкил килиш; 3) уз ваколатлари доирасидаги масалалар юзасидан махаллий давлат хокимияти органларига куриб чикиш учун таклифлар киритиш; 4) табиий ресурсларни ифлослантириш, уларга шикает етказиш, камайтириш ва улардан ноокилона фойдаланиш натижасида атроф мухитга салбий таъсир курсатганлик учун юридик ва жисмоний шахслардан зарарни ундириб олиш тугрисида даъволар кузгаш; 5) давлат экологик экспертизасининг ижобий хулосасини олмаган объектларга нисбатан молиялаш, кредитлаш ва бошка молиявий операцияларни тухтатиб туриш (тухтатиш) тугрисидаги такдимномаларни банк ва бошка кредит ташкилотларига киритиш; 6) конун хужжатларида белгиланган тартибда ташкилотлар, иншоотлар ва бошка объектлар фаолиятини фавкулодда вазиятлар, эпидемиялар хамда фукароларнинг хаёти ва соглигига реал тахдид юзага келишининг олдини олиш муносабати билан ун иш кунидан ортик булмаган муддатга чеклаш, тухтатиб туриш хакида карор кабул килиш; 7) атроф мухитга сезиларли даражада салбий таъсир курсатадиган юридик шахслар рахбарларидан тасарруфидаги объектларда атроф табиий мухитга ифлослантирувчи моддалар чикариб ташланиши (окизилиши)ни узлуксиз назорат килиш воситалари билан жихозланган пункт (пост)лар барпо этиш, бундай пункт (пост)ларнинг иши юзасидан назоратни амалга ошириш, бундай пункт (пост)лардан олинган маълумотларни тизимли равишда тавдим этишни талаб килиш; 8) экология, атроф мухитни мухофаза килиш ва табиий ресурслардан окилона фойдаланиш сохдсида конун хужжатларида курсатилган конун талаблари бузилишларини бартараф этиш тугрисида юридик ва жисмоний шахсларга курсатмалар бериш; 9) уз ваколати доирасида белгиланган тартибда маъмурий хукукбузарликлар буйича ишларни куриб чикиш, мансабдор шахслар ва фукароларга жарималар солиш, шунингдек ушбу маъмурий хукукбузарликлар окибатида табиий ресурслар ва атроф мухитга етказилган зарарни коплаш буйича конун хужжатларида белгиланган тартибда чоралар куриш; 10) атроф мухитга зарарли таъсир курсатаётган ташкилотлар, иншоотлар ва бошка объектлар фаолиятини чеклаш, тухтатиб туриш, тухтатиш ва (ёки) кайта ихтисослаштириш тугрисида, шунингдек атроф мухитга, фукароларнинг хаёти ва соглигига етказилган зарарнинг урнини коплаш хакида судга ариза билан мурожаат килиш;
19. Бошкарма куйидагилар учун жавоб беради: 1) Давлат экология кумитасининг туманлар (шахарлар)даги худудий булинмалари билан биргаликда уларга юкланган вазифа ва функцияларнинг уз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; 2) Давлат экология кумитасининг худудий булинмалари фаолияти билан боглик булган прогноз курсаткичларга эришилишини таъминлаш; 3) Давлат экология кумитасига киритилаётган хужжатлар лойихалари ва таклифлар, шунингдек, Давлат экология кумитасининг худудий булинмалари томонидан кабул килинаётган карорларнинг сифати, пировард натижалари ва амалга оширилиши окибатлари; 4) туманлар (шахарлар)да аникланган муаммоларни хар томонлама ва чукур тахлил килиш ва умумлаштириш асосида Навоий вилоятида экология ва атроф мухитни мухофаза килишни ривожлантириш буйича таклифлар тайёрлаш; 5) Навоий вилоятида экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасини ривожлантириш, юзага келадиган муаммоларнинг ечилиши буйича дастурлар, чора-тадбирлар режалари, «йул хариталари»ни самарали амалга ошириш; 6) фукаролар ва тадбиркорлик субъектларининг хукукларига риоя этилишини ва конуний манфаатлари химоя килинишини таъминлаш.
5-боб. Бошкарма рахбарларининг асосий функционал вазифалари
20. Куйидагилар бошкарма бошлигининг асосий функционал вазифалари хисобланади: 1) Узбекистон Республикаси Конституцияси ва конунлари, шунингдек, бошка норматив-хукукий хужжатлар талабларига риоя килиш; 2) Бошкарма фаолиятига умумий рахбарликни амалга ошириш, Узбекистон Республикаси Президентининг тегишли хужжатлари, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари ва Давлат экология кумитасининг хужжатлари билан ушбу булинмаларга юкланган вазифа ва функциялар бажарилишини ташкил этиш; 3) худудий булинмалар фаолиятига тегишли прогноз курсаткичларига сузсиз эришишни таъминлаш буйича амалий чора-тадбирларни ишлаб чикиш ва амалга ошириш; 4) Бошкарма таркибига кирувчи туман (шахар) булинмалари ва ташкилотлар фаолиятини назорат килиш ва мувофиклаштириш; 5) Узбекистон Республикаси Президента ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари ва топшириклари ижросини таъминлаш, худудий булинмаларда ижро интизомини мустахкамлаш буйича комплекс амалий чора-тадбирларни амалга ошириш, Узбекистон Республикаси Президентининг «Узбекистон Республикаси Президентининг хужжатлари ва топшириклари самарали ва натижали ижро этилиши, шунингдек, ижро интизоми мустахкамланиши учун Узбекистон Республикаси Президента Давлат маслахатчиларининг, Вазирлар Махкамаси ва унинг комплекслари, давлат ва хужалик бошкаруви органлари, шунингдек, барча даражалардаги хокимликлар рахбарларининг шахсий жавобгарлиги тугрисида» 2017 йил 11 апрелдаги П1^-2881-сон карорига ва Вазирлар Махкамасининг «Ижро интизомини мустахкамлаш чора-тадбирлари тугрисида» 1999 йил 12 январдаги 12-сон карорига мувофик худудий булинмалар ходимларининг шахсий масъулиятини ошириш чора-тадбирларини куриш; 6) Давлат экология кумитаси Х,айъати карорлари, Давлат экология кумитаси раиси ва унинг уринбосарларининг буйрук ва топшириклари уз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; 7) Давлат экология кумитаси фаолияти сохасига кирадиган масалалар юзасидан махаллий давлат хокимияти органлари ва комплекс ижтимоий- иктисодий ривожлантириш буйича секторлар билан узаро хамкорлик килиш; 8) уз уринбосарларининг ваколатларини белгилаш, улар уРтасида вазифаларни таксимлаш, худудий булинмаларнинг бошка мансабдор шахслари ваколатларини белгилаш, уз уринбосарлари ва бошка мансабдор шахсларнинг худудий булинмалар фаолиятининг алохида кисмларига рахбарлик килиши учун уларнинг шахсий масъулияти даражаларини белгилаш; 9) Бошкарма фаолиятини режалаштиришни ташкил этиш, худудий булинма ва уз уринбосарларининг хар чораклик иш режаларини тасдщлаш, уларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш; 10) Бошкармада кадрларни танлаш ва жой-жойига куйиш, уларнинг самарали фаолияти учун зарур шарт-шароитлар яратиш, худудий булинмаларининг кадрлар захирасини шакллантириш; 11) Давлат экология кумитаси раиси номенклатурасига кирадиган буш лавозимларга таклиф этилган кадрларнинг, шунингдек, худудий булинмаларга итттга кабул килинаётган бошка кадрларнинг профессионал, уз ишини билиши, амалий тажрибага, юкори даражада ишлаш хусусиятларига ва маънавий- ахлокий фазилатларга эга экаилиги кафолатини таъминлаш; 12) Бошкарма ходимларини рагбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш масалаларини хал килиш, уз уринбосарларини рагбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш, шу жумладан, уларнинг эгаллаб турган лавозимда колишининг максадга мувофиклигига дойр масалаларни куриб чик;иш тугрисида таклифлар киритиш, уларнинг шахсий масъулиятини оширишга дойр тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш; 13) Бошкарма ходимлари томонидан Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 2 мартдаги 62-сон карори билан тасдикланган Давлат бошкаруви органлари ва махаллий ижро этувчи хокимият органлари ходимларининг Одоб- ахлок намунавий коидалари асосида тасдикланган Давлат экология кумитаси ходимларининг одоб-ахлок коидалари талабларига риоя этилишини таъминлаш; 14) Узбекистон Республикасининг «Коррупцияга карши курашиш тугрисида»ги К,онуни талабларига мувофик, худудий булинмаларда коррупция ва бошка конунбузарликларнинг олдини олиш буйича чоралар куриш, шунингдек, хукук амалиёти ва конунчиликни такомиллаштириш буйича чора- тадбирлар ишлаб чикиш ва амалга ошириш йули билан уларни аниклаш, тахлил килиш, уларни юзага келтирувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш; 15) прогноз курсаткичларининг бажарилишини мунтазам тахлил килиш хамда бошкарма ушбу курсаткичларга сузсиз эришишини таъминлашга каратилган кушимча чора-тадбирлар куриш буйича таклифларни Давлат экология кумитаси раисининг назорат килувчи уринбосарларига киритиш; 16) Бошкарма ходимларининг фаолияти самарадорлиги хамда натижадорлигини мунтазам равишда танкидий тахлил килиш, мажлисларда уларнинг шахсий хисоботларини эшитиш, якуний натижалар буйича зарур чоралар куриш; 17) Бошкарма фаолиятига оид масалалар юзасидан конун хужжатларини такомиллаштириш, шунингдек, давлат хизматлари курсатишнинг самараси ва сифатини, улардан фойдаланиш имкониятини ошириш буйича таклифларни ишлаб чикиш ва уларни куриб чикиш учун Давлат экология кумитаси рахбариятига киритиш; 18) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Крнуни Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 7 майдаги 341-сон карори билан тасдикланган Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тугрисидаги Намунавий низомга мувофик куриб чикиш, жамоатчилик билан бевосита ва очик мулокот урнатиш, шахсан кабул килишни мунтазам равишда утказиш, шу жумладан, жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини жойларга бориб кабул килишни белгиланган муддатда ва тартибда амалга ошириш; 19) Узбекистон Республикаси Президентининг Халк кабулхоналари билан самарали хамкорлик килиш, Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги ПФ-4904-сон Фармонига мувофик уларнинг фаолиятида фаол иштирок этиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг Узбекистон Республикаси Президента Виртуал кабулхонасидан тушган мурожаатлари уз вактида ва тулик куриб чикилишини таъминлаш; 20) Бошкарма ходимларини мукофотлаш, лавозим маошига устамалар тулаш, уларга моддий ёрдам бериш, уларни такдирлаш, рагбатлантириш ва уларга интизомий чора куллаш тугрисида карор кабул килиш, ходимларни давлат мукофотлари ва идоравий мукофотлар билан такдирлаш тугрисидаги таклифларни Давлат экология кумитасига киритиш; 21) давлат сирини ёки конун билан курикланадиган бошка сирни ташкил этувчи маълумотларнинг химоя килинишини таъминлаш. 22) махаллий давлат хокимияти органларида, судларда, бошка орган ва ташкилотларда Бошкарманинг манфаатларини ифодалаш. 21. Куйидагилар бошкарма бошлиги уринбосарларининг асосий функционал вазифалари хисобланади: 1) Узбекистон Республикаси Конституцияси ва конунлари, шунингдек, норматив-хукукий хужжатлар талабларига риоя килиш; 2) Бошкарма бошлиги вактинча булмаганда тегишли буйрук асосида унинг вазифаларини бажариш; 3) Бошкарманинг узи назорат киладиган таркибий булинмалари фаолиятини мувофиклаштириш, назорат килиш ва бевосита бошкариш, улар ходимлари уртасида вазифаларни таксимлаш; 4) Бошкарма фаолиятининг узи назорат киладиган йуналишлари буйича Узбекистон Республикаси Президентининг хужжатлари, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари билан тасдикланган бошкарма фаолиятини янада такомиллаштириш буйича концепциялар, комплекс дастурлар ва комплекс тадбирларнинг бажарилишини танкидий ва чукур тахлил килиб бориш; 5) узи назорат киладиган таркибий булинмалар томонидан прогноз курсаткичларнинг сузсиз бажарилишини таъминлаш чораларини куриш, булинмалар рахбарларининг хисоботларини мунтазам равишда этттитиб бориш ва ушбу курсаткичларга эришиш учун уларнинг шахсий масъулиятини ошириш; 6) узи назорат киладиган таркибий булинмалар рахбарларининг иш режаларини тасдиклаш, уларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш; 7) Узбекистон Республикаси Президента ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари ва топшириклари ижросини таъминлаш, узи назорат киладиган таркибий булинмаларда ижро интизомини мустахкамлаш буйича комплекс амалий чора-тадбирларни амалга ошириш, Узбекистон Республикаси Президентининг «Узбекистон Республикаси Президентининг хужжатлари ва топшириклари самарали ва натижали ижро этилиши, шунингдек, ижро интизоми мустахкамланиши учун Узбекистон Республикаси Президента Давлат маслахатчиларининг, Вазирлар Махкамаси ва унинг комплекслари, давлат ва хужалик бошкаруви органлари, шунингдек, барча даражалардаги хокимликлар рахбарларининг шахсий жавобгарлиги тугрисида» 2017 йил 11 апрелдаги ПК,-2881-сон карорига ва Вазирлар Махкамасининг «Ижро интизомини мустахкамлаш чора-тадбирлари тугрисида» 1999 йил 12 январдаги 12-сон карорига мувофик таркибий булинма рахбарларининг шахсий масъулиятини ошириш чора-тадбирларини куриш; 8) Давлат экология кумитаси, бошкарма Х,айъати карорлари, Давлат экология кумитаси раиси ва бошкарма бошлигининг буйрук хамда топшириклари уз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; 9) узи назорат киладиган таркибий булинмаларда ходимларни танлаш ва жой-жойига куйиш буйича Бошкарма бошлигига таклифлар киритиш, уларнинг касбий махорати, уз ишини билиши, амалий тажрибаси, юкори даражада ишлаш хусусиятлари ва маънавий-ахлокий фазилатлари кафолатланганлигини таъминлаш, ходимларнинг касбий малакасини ошириш, узи бошкарадиган таркибий булинмаларда ходимлар захирасини шакллантириш чораларини куриш; 10) узи назорат киладиган таркибий булинмалар томонидан тайёрланган хужжатлар лойихаларини бошкарма бошлиги томонидан куриб чикилиши ва имзоланиши (виза куйилиши) учун куриб чикиш ва виза куйиш, уларни уз вактида киритилишини таъминлаш, шунингдек, хужжатлар лойихаларининг куриб чикилишида бошкарма бошлигининг тоиширигига асосан иштирок этиш; 11) Бошкармага такдим этилган таклифлар ва хужжат лойихаларини тупик ва уз вактида куриб чикиш, уларни пухта хукукий, молиявий, иктисодий ва бошка экспертизадан утказиш; 12) хизмат сафарларини амалдаги конунчилик нормалари талабларига тулик мос равишда амалга ошириш, хизмат сафарларининг асосланганлиги, самарадорлиги ва натижадорлигини, сафар учун ажратиладиган маблаглардан максадли ва окилона фойдаланишни таъминлаш; 13) узи назорат киладиган таркибий булинмалар рахбарлари фаолияти самарадорлиги ва натижадорлигини мунтазам равишда танкидий тахлил килиш, Бошкарма Х,айъат мажлисларида уларнинг шахсий хисоботларини эшитиш, якуний натижалар буйича зарур чоралар куриш; 14) Бошкарма фаолиятини такомиллаштириш буйича амалий чоралар куриш, экология ва атроф мухитни мухофаза килиш сохасидаги конун хужжатларини такомиллаштириш буйича таклифлар ишлаб чикиш ва уларни Бошкарма бошлигига такдим этиш; 15) узи назорат киладиган таркибий булинмалар рахбарлари ва ходимларини рагбатлантириш ва интизомий жавобгарликка тортиш буйича, шу жумладан, уларнинг эгаллаб турган лавозимларида колишининг максадга мувофиклиги тугрисида Бошкарма бошлигига таклифлар киритиш, уларнинг функционал мажбуриятлар ва юкланган вазифаларни бажариши учун шахсий жавобгарлигини ошириш буйича тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш; 16) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 2 мартдаги 62-сон карори билан тасдикланган Давлат бошкаруви органлари ва махаллий ижро этувчи хокимият органлари ходимларининг одоб-ахлок намунавий коидалари асосида тасдикланган Давлат экология кумитаси ходимларининг одоб-ахлок коидалари талабларига риоя этиш, узи назорат киладиган таркибий булинмалар рахбарлари ва ходимлари томонидан ушбу коидаларга риоя этилишини таъминлаш; 17) Узбекистон Республикасининг «Коррупцияга карши курашиш тугрисида»ги Крнуни талабларига мувофик, Бошкарма тизимида коррупция ва бошка конунбузарликларнинг олдини олиш буйича чоралар куриш, шунингдек, хукук амалиёти ва конунчиликни такомиллаштириш буйича чора- тадбирлар ишлаб чикиш ва амалга ошириш йули билан уларни аниклаш, тахлил килиш, уларни юзага келтирувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш;
18) давлат хизматлари курсатишнинг самараси ва сифатини, улардан фойдаланиш имкониятини ошириш буйича Бошкарма бошлигига таклифлар киритиш; 19) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини куриб чикиш буйича ишларни «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси Крнуни, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 7 майдаги 341-сон карори билан тасдикланган Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тугрисидаги Намунавий низомга мувофик самарали ташкил этиш, жамоатчилик билан бевосита ва очик мулокот урнатиш, шахсан кабул килишни мунтазам равишда утказиш> шу жумладан, жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини жойларга бориб кабул килишни белгиланган муддатда ва тартибда амалга ошириш; 20) Узбекистон Республикаси Президентининг Халк кабулхоналари билан самарали хамкорлик килиш, Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан итттлаттт тизимини тубдан такомиллаштиришга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги ПФ-4904-сон Фармонига мувофик уларнинг фаолиятида фаол иштирок этиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг Узбекистон Республикаси Президента Виртуал кабулхонасидан тушган мурожаатлари уз вактида ва тулик куриб чикилишини таъминлаш; 21) давлат сирига киритилган маълумотлар ва махфий ахборот билан ишлашда конун хужжатлари талабларига риоя килиш.
22. Куйидагилар бошкарма марказий аппарати таркибий булинмалари рахбарларининг асосий функционал вазифалари хисобланади: 1) Узбекистон Республикаси Конституцияси ва конунлари, шунингдек, бошка норматив-хукукий хужжатлар талабларига риоя килиш; 2) тегишли булинма фаолиятига бевосита рахбарликни амалга ошириш, ушбу булинмага Узбекистон Республикаси Президентининг тегишли Фармони ва карори, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карори ва бошка конун хужжатлари хамда Давлат экология кумитаси, бошкарма хужжатлари билан юкланган вазифа ва функцияларнинг бажарилишини ташкил этиш; 3) Бошкарманинг худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари фаолиятини уз ваколатлари доирасида мувофиклаштириш; 4) прогноз курсаткичларининг бажарилишини мунтазам тахлил килиш хамда Бошкарманинг худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари ушбу курсаткичларга сузсиз эришишини таъминлашга каратилган кушимча чора-тадбирлар куриш буйича таклифларни Бошкарма бошлигининг назорат килувчи уринбосарларига киритиш; 5) Узбекистон Республикаси Президента ва Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг карорлари ва топшириклари ижросини таъминлаш, Бошкарманинг таркибий булинмаларида ижро интизомини мустахкамлаш буйича комплекс амалий чора-тадбирларни амалга ошириш, шунингдек, Узбекистон Республикаси Президентининг «Узбекистон Республикаси Президентининг х,ужжатлари ва топшириклари самарали ва натижали ижро этилиши, ижро интизоми мустахкамланиши учун Узбекистон Республикаси Президента Давлат м ас л ахатч ил ар ин и н г, Вазирлар Махкамаси ва унинг комплекслари, давлат ва хужалик бошкаруви органлари, шунингдек, барча даражалардаги хокимликлар рахбарларининг шахсий жавобгарлиги тугрисида» 2017 йил 11 апрелдаги ПК,-2881-сон карорига ва Вазирлар Махкамасининг «Ижро интизомини мустахкамлаш чора-тадбирлари тугрисида» 1999 йил 12 январдаги 12-сон карорига мувофик таркибий булинма ходимларининг шахсий масъулиятини ошириш чора-тадбирларини куриш; 6) Давлат экология кумитаси, бошкарма Х,айъати карорлари, бошкарма бошлиги ва унинг уринбосарларининг буйрук ва топшириклари уз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; 7) таркибий булинмаларнинг хар чораклик иш режалари ишлаб чикилишини, уларнинг тасдиклаш учун киритилишини, уларда курсатилган вазифалар ва тадбирларнинг уз вактида ва сифатли бажарилишини таъминлаш; 8) таркибий булинмаларга юкланган вазифаларнинг бажарилишини назорат килиш ва мувофиклаштириш, Бошкарманинг худудий булинмалари ва унинг идоравий мансуб ташкилотлари фаолиятига амалий ва методик ёрдам курсатиш; 9) таркибий булинмалар фаолиятига оид масалалар юзасидан конун хужжатларини такомиллаштириш буйича таклифларни ишлаб чикиш ва уларни куриб чикиттт учун Бошкарма рахбариятига киритиш; 10) таркибий булинмаларда ходимларни танлаш ва жой-жойига куйишда Бошкарма бошлиги уринбосарларига таклифлар киритиш, уларнинг касбий махорати, уз ишини билиши, амалий тажрибаси, юкори даражада ишлаш хусусиятлари ва маънавий-ахлокий фазилатлари кафолатланганлигини таъминлаш, ходимларнинг касбий малакасини ошириш, таркибий булинмаларда ходимлар захирасини шакллантириш чораларини куриш; 11) таркибий булинмалар томонидан хужжат лойихаларининг сифатли ишлаб чикилишини ташкил этиш, таркибий булинмаларда тайёрланган хужжат лойихаларини Бошкарма бошлиги томонидан куриб чикилиши ва имзоланиши (виза куйилиши) учун куриб чикиш ва виза куйиш, уларни ижро учун киритилишини таъминлаш; 12) Бошкармага такдим этилган таклифлар ва хужжат лойихаларини тулик ва хар томонлама куриб чикиш, уларни пухта хукукий, молиявий, иктисодий ва бошка экспертизадан утказиш; 13) хизмат сафарларининг асосланганлиги, самарадорлиги ва натижадорлигини, хизмат сафари учун ажратиладиган маблаглардан максадли ва окилона фойдаланишни таъминлаш; 14) Бошкарма худудий булинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари рахбарларининг фаолияти самарадорлиги хамда натижадорлигини мунтазам равишда танкидий тахлил килиш, мажлисларда уларнинг шахсий хисоботларини эшитиш, якуний натижалар буйича зарур чоралар куриш; 15) Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2016 йил 2 мартдаги 62-сон карори билан тасдикланган Давлат бошкаруви органлари ва мах,аллий ижро этувчи хокимият органлари ходимларининг Одоб-ахлок намунавий коидалари асосида тасдикланган ходимларининг одоб-ахлок коидалари талабларига риоя этиш, таркибий булинма ходимлари томонидан ушбу коидаларга риоя этилишини таъминлаш; 16) Узбекистон Республикасининг «Коррупцияга карши курашиш тугрисида»ги К,онуни талабларига мувофик, таркибий булинмаларда коррупция ва бошка конунбузарликларнинг олдини олиш буйича чоралар куриш, шунингдек, хуку К амалиёти ва конунчиликни такомиллаштириш буйича чора- тадбирлар ишлаб чикиш ва амалга ошириш йули билан уларни аниклаш, тахдил килиш, уларни юзага келтирувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш; 17) давлат хизматлари курсатишнинг самараси ва сифатини, улардан фойдаланиш имкониятини ошириш буйича Бошкарма рахбариятига таклифлар киритиш; 18) жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тугрисида»ги Узбекистон Республикаси К^онуни, Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 йил 7 майдаги 341-сон карори билан тасдикланган Давлат органларида, давлат муассасаларида ва давлат иштирокидаги ташкилотларда жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тартиби тугрисидаги Намунавий низомга мувофик куриб чикиш, жамоатчилик билан бевосита ва очик мулокот урнатиш, шахсан кабул килишни мунтазам равишда утказиш, шу жумладан, жисмоний ва юридик шахсларнинг вакилларини жойларга бориб кабул килишни белгиланган муддатда ва тартибда амалга ошириш; 19) Узбекистон Республикаси Президентининг Халк кабулхоналари билан самарали х,амкорлик килиш, Узбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги «Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга дойр чора-тадбирлар тугрисида»ги ПФ-4904-сон Фармонига мувофик уларнинг фаолиятида фаол иштирок этиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг Узбекистон Республикаси Президента Виртуал кабулхонасидан тушган мурожаатлари уз вактида ва тулик куриб чикилишини таъминлаш; 20) давлат сирига киритилган маълумотлар ва махфий ахборот билан ишлаш да конун хужжатлари талабларига риоя килиш.